Disclaimer

NaturalAwakening.nl levert prducten enkelt en alleen aan volwassenen vanaf 18 jaar en ouder.

NaturalAwakening.nl claimt niet dat onze producten effectief zijn als geneesmiddel, hulpmiddel of supplement.

Bij medische of psychische klachten, evenals bij de eerste symptomen van depressie of angst, dient u altijd contact op te nemen met uw arts.

NaturalAwakening.nl moedigt op geen enkele manier het gebruik van illegale psychedelica aan, evenals het overtreden van de wet. Evenmin kan NaturalAwakening.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor illegale handelingen of het bezit van illegale substanties.

 

Legaliteit:

Hier is een korte uitleg over de psychedelica die wij aanbieden en hun legaliteit in Nederland.

Truffels:

In Nederland is de verkoop van verse magic truffels toegestaan, maar de verkoop van gedroogde truffels is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om psilocybine (het werkzame bestanddeel in paddo's) uit de truffels te halen en in andere producten te verwerken. Het machinaal drogen en bewerken van paddo's is ook niet toegestaan. Het drogen, bewerken en capsuleren van truffels voor commerciële doeleinden is dus strafbaar. Voor eigen gebruik zal het echter meestal niet tot problemen leiden.

Overige hulpmiddelen:

De paddenstoelenkweekset is toegestaan, maar de paddenstoelen zelf staan op Lijst 1 van de Opiumwet. De overige hulpmiddelen die we in deze webwinkel aanbieden, staan niet op Lijst 1 van de Opiumwet en zijn op dit moment niet strafbaar om aan te schaffen. Het bewerken, drogen, extraheren of capsuleren van werkzame stoffen uit de San Pedro cactus, truffels of paddenstoelen is echter principieel een illegale handeling, evenals het commercialiseren van deze extracties.

In België zijn truffels, psychoactieve cactussen en paddenstoelenkweeksets niet toegestaan.

Algemene voorwaarden:

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de volgende 7 voorwaarden:

1. Bestellen is op eigen risico van de klant. We verzenden internationaal naar veel landen, maar kunnen niet alle wetten (+ interpretaties) voor elk van onze producten in elk land bijhouden. De klant is verantwoordelijk voor het respecteren van de wetten van zijn/haar eigen land. Daarom belooft de koper geen juridische stappen te ondernemen of claims in te dienen tegen onze website, ons bedrijf of mensen die voor ons bedrijf werken.

2. NaturalAwakening.nl garandeert dat alle betaalde bestellingen op een nette en discrete manier worden verzonden en verpakt. Helaas kunnen douane- of postvoorschriften buiten Nederland voor vertraging of niet-aankomst van de zending zorgen. We hebben echter hoge succespercentages bij het verzenden.

3. Klanten beloven onze producten niet op commerciële wijze door te verkopen (legaal of illegaal). De producten zijn bedoeld voor persoonlijke verlichting en om te delen onder vrienden, tenzij de klant een bedrijf is met een legaal belastingnummer en commercieel ID. Bij vermoedens van frauduleuze betaling of een andere bestemming van onze producten dan hierboven beschreven, kan dit leiden tot een ontzegging van de service en terugbetaling.

4. NaturalAwakening.nl verkoopt niet aan minderjarigen. De persoon die bestelt, moet minimaal 18 jaar oud zijn en in staat en bereid zijn om onze instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant volwassen te zijn. Als er reden is om aan te nemen dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan het zijn dat we om een kopie van een identiteitsbewijs moeten vragen.

5. We verzenden nadat de betaling is ontvangen.

6. De producten en diensten van NaturalAwakening.nl vallen onder de Nederlandse wetgeving.

7. De klant belooft de productinformatie op onze website (en elders op het web) te lezen alvorens te bestellen en voordat de goederen worden gebruikt of geconsumeerd. Hoewel paddo's mogelijk voordelen hebben, brengen ze ook risico's met zich mee. Bij twijfel wordt het gebruik afgeraden.

Wij willen benadrukken dat hoewel steeds meer mensen, inclusief wetenschappers, geloven dat paddo's bij verstandig gebruik positieve effecten kunnen hebben, dit nog geen algemeen aanvaarde opvatting is in de reguliere gezondheidszorg. Daarom maken wij, zolang onze producten nog controversieel zijn, geen officiële medische claims.

Legaliteit van het product:

Nederlandse wetgeving:

NaturalAwakening.nl is een legaal bedrijf met een belastingnummer en kantoor, vergelijkbaar met andere serieuze bedrijven. Als u bij onze webshop bestelt, vindt de verkoop officieel plaats in Nederland, waar ons bedrijf is geregistreerd. We moeten de Nederlandse wet respecteren, en de Nederlandse wet zal ons respecteren.

Legaliteit Paddo Kweekset:

Onze Grow Kits zijn 100% legaal om te verkopen. Ze bevatten geen psilocybine; het zijn geen paddenstoelen, maar sporen en mycelium.

Legaliteit Magic Truffels:

Magic Truffels vallen niet onder enige wetgeving. Ze zijn 100% legaal voor ons om te verkopen. Dit komt doordat de truffel anders is dan de paddenstoel en niet voorkomt op de officiële lijst van gereguleerde stoffen in de Nederlandse Opiumwet. Volgens de wet is het dus niet verboden om truffels als illegaal te definiëren. Dit werd uitdrukkelijk bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in het parlement op 9 februari 2009.

Sclerotium Tampenensis, ofwel magische truffel, is het ondergrondse substraat van de paddenstoel Tampanensis. Sclerotium

Tampenensis is vrij verkrijgbaar in Nederland. Op 1 december 2008 maakte een nieuw ministerieel besluit de hallucinogene paddenstoel strafbaar in Nederland. Dit gebeurde door de introductie van een aanzienlijk aantal specifiek genoemde paddenstoelen op de officiële lijsten van gereguleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet. Een van deze nieuwe gecontroleerde paddenstoelen is de Tampanensis. De Magic Truffel zelf is echter geen paddenstoel. Het is slechts het ondergrondse substraat van de Tampanensis waaruit de paddenstoel kan groeien. Deze zienswijze wordt bevestigd door wetenschappers zoals Thom Kuyper, hoogleraar Schimmelecologie en -diversiteit aan de Universiteit Wageningen. De truffel moet worden onderscheiden van de paddenstoel. Bovendien is het legaliteitsbeginsel fundamenteel voor het strafrecht. Dit principe garandeert dat niets een misdaad is tenzij het expliciet verboden is in de wet. Bijgevolg zal de rechtbank die het strafrecht toepast een strafbepaling nooit extensief interpreteren. Hetzelfde geldt voor de truffel. Aangezien de truffel wetenschappelijk verschilt van de paddenstoel en niet expliciet vermeld staat op de officiële lijsten van gereguleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet, verbiedt het legaliteitsbeginsel om ze als illegaal te beschouwen. Dit werd op 9 februari 2009 nogmaals expliciet bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in het parlement.

Europese wetgeving:

De handelswetgeving van de EU stelt dat als een product legaal is in één EU-land, het dus in feite legaal is in ALLE EU-landen. Dus als onze producten niet zijn toegestaan door uw regering: het verbod in uw land is illegaal, niet onze producten. Deze logica volgt uit de jurisprudentie die absint opnieuw legaal maakte in de EU.

Onze producten zijn 100% legaal in Nederland. Er is geen prioriteit voor douanecontrole in EU-landen om naar paddo's te zoeken. De gezondheidsrisico's van paddo's zijn erg laag, vergeleken met andere drugs zoals alcohol of cocaïne.

Internationale verdragen:

De truffel of Sclerotium Tampenensis valt niet onder de controle van enige internationale conventie, zoals de Conventie over Psychotrope Stoffen uit 1971. Deze conventie heeft nooit de intentie gehad om controle uit te oefenen op biologische stoffen waaruit psychotrope stoffen verkregen kunnen worden (Commentary on the Convention on Psychotropic Substances, Wenen, 21 februari 1971, United Nations New York, 1976/CN/7/589, hoofdstuk Reservations, artikel 32 PSV (sub 5, p. 385). Tijdens een conferentie van de Verenigde Naties voor het aannemen van een protocol over psychotrope stoffen werd besproken dat psychotrope stoffen kunnen worden gevonden in een grote verscheidenheid aan levende organismen, waaronder paddenstoelen, cactussen, vissen en noten (tiende plenaire vergadering in Wenen op 2 februari 1971, bespreking van artikel 6 van het Ontwerpverdrag, Registratie 1971, Deel II, p. 38/39). Elke poging om dit te beheersen zou kunnen leiden tot het uitsterven en uitroeien van een op dit moment onvoorspelbare diversiteit aan planten en dieren, en zou onvoorspelbare gevolgen hebben voor de voedselwetten. De opstellers van het Verdrag inzake psychotrope stoffen waarschuwden juist voor deze gevolgen.

Deze interpretatie van de Conventie wordt nog steeds ondersteund door de INCB. Dit is de International Narcotics Control Board, de waakhond van het drugsbeleid van de Verenigde Naties. Al op 13 september 2001 schreef de secretaris van de INCB, Herbert Schaepe, een brief aan de Nederlandse hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg: Zoals u weet worden paddestoelen die de bovengenoemde stof bevatten verzameld en misbruikt vanwege hun hallucinogene effecten. Als een kwestie van internationaal recht worden er op dit moment geen planten (natuurlijk materiaal) die psilocine en psilocybine bevatten gecontroleerd onder de Conventie over Psychotrope Stoffen van 1971. Samenvattend: hoewel psilocine en psylocybine zelf onder het verdrag vallen, betekent dit niet dat de planten die deze stoffen van nature bevatten ook onder het verdrag vallen.

De INCB bevestigt deze opvatting in haar laatste rapport van 2010, waarin wordt gesteld dat hoewel sommige actieve stimulerende of hallucinogene ingrediënten in bepaalde planten worden gecontroleerd onder de Conventie van 1971, momenteel geen planten onder die Conventie of onder de Conventie van 1988 vallen. Preparaten, zoals afkooksels voor oraal gebruik, van planten die deze actieve bestanddelen bevatten, vallen evenmin onder internationale controle. Enkele voorbeelden van dergelijke planten of plantaardig materiaal zijn onder andere paddo's (Psilocybe), die psilocybine en psilocine bevatten (Verslag van het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen voor 2010, E/INCB/2010/1, gepubliceerd op 2 maart 2011, aanbevelingen 284 en 285).

De Nederlandse rechtbanken verwijzen naar het Verdrag inzake psychotrope stoffen bij de interpretatie van de Nederlandse wetgeving. Hierdoor vielen verse paddenstoelen tot 1 december 2008 niet onder de Nederlandse Drugswet. Voor strafbaarstelling was immers nieuwe nationale wetgeving nodig. De INCB is het eens met deze opvatting in haar rapport van 2010, waar ze lidstaten die problemen ondervinden met betrekking tot

personen die misbruik maken van plantaardig materiaal vanwege de hallucinogene bestanddelen die het bevat, aanbeveelt om te overwegen dergelijke planten op nationaal niveau te controleren. Het bezit van dergelijke planten is niet strafbaar, tenzij een voorafgaande wet dit bepaalt. Het legaliteitsbeginsel is een fundamenteel mensenrecht dat wordt beschermd door internationale verdragen en dat ook door de lidstaten van de Verenigde Naties moet worden gerespecteerd. Dit betekent dat hallucinogene paddenstoelen legaal zijn, tenzij nationale wetgevers of rechtbanken ze expliciet strafbaar hebben gesteld. Hetzelfde geldt voor truffels, die wetenschappelijk worden onderscheiden van paddenstoelen. Het Nederlandse voorbeeld laat zien dat het onder controle brengen van een specifieke hallucinogene paddenstoel onder de Drugswet niet betekent dat ook het ondergrondse substraat van die paddenstoel, de magische truffel, onder die wet valt. Daarom is het raadzaam om in elk land waar je truffels wilt kopen, verkopen of bezitten zorgvuldig na te gaan of deze expliciet strafbaar zijn gesteld in nationale wetten of andere regelgeving. Zolang dit niet het geval is, moet ervan worden uitgegaan dat ze vrij verhandelbaar zijn.

Tot slot hopen we dat deze uitleg u voldoende bewust heeft gemaakt van het legale grensgebied. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit niet te overtreden.

Daarnaast raden wij u ten zeerste aan om te allen tijde voorzichtigheid in acht te nemen, zowel met betrekking tot het gebruik van psychedelica als in uw communicatie hierover. Nederland heeft een rijke geschiedenis van entheogene ontdekkingen en momenteel wordt er in toenemende mate onderzoek gedaan naar de therapeutische werking en toepassing van onder andere psilocybine en LSD. De wetgeving komt voort uit hele andere (politieke) ontwikkelingen. Daardoor valt niet te voorspellen naar welke kant het huidige grensgebied zal verschuiven.

Zodra er een psychedelica-gerelateerd incident (of iets wat daarop lijkt) plaatsvindt of er sensatiegerichte berichten via de media worden verspreid, neemt de kans op een verbod aanzienlijk toe. Wij en onze partners streven naar maximale voorlichting en onderzoek. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om enkel correcte, op feiten gebaseerde informatie te verspreiden en onwaarheden te ontkrachten.